CASA OLIVER DECORACIÓ, S.L.U. s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb normativa WCAG 2.1 en matèria d’accessibilitat i que s’utilitza com a evidència de la justificació del criteri d’accessibilitat del Programa Kit Digital.

Està estructurat conforme als annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web Deskans.